SAI BABA AARTI IN LYRICS DOWNLOAD

Arati Saibaba. Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali Dyava dasa visava, bhakta visava. Aarti Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa . Saibaba Aarti Songs with Lyrics is available in English for Sai devotees to perform their daily Aarthi. Aarti Video and text is included. We expess our love and. 20 Mar Om Sri Sainathaya Namaha|| Shri Sai Ram’s Blessings Sai Baba Aarti Song and Lyrics app is a nice collection of Shirdi Sai baba Namavali.

Author: Shakasa Tora
Country: Luxembourg
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 19 November 2017
Pages: 162
PDF File Size: 3.6 Mb
ePub File Size: 15.95 Mb
ISBN: 699-8-65120-333-1
Downloads: 77037
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shatilar

Kakad Aarati Listen and read at the same time Madhyana Aarati Listen and read at the same time Dhoop Aarati Listen and read at the same time Shej Aarati Listen and read Aarti Lyrics will display for read with audio by simply click on Read button and hide by click on Hide button.

Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada Sadguru Sainathasya sai baba aarti in lyrics patram bhaved dhruvam. Help people enjoy a clean, hygienic sai baba aarti in lyrics healthy lifestyle. Ganu sau Baba Sai.

Anekasruta tarkya lilavilasaih, samaviskrtesana bhasvatprabhavam Ahambhavahinam prasannatmabhavam, namamisvaram sadgurum sainatham. Kunachi ghrna naso na ca sprha kasaci aso, Sadaiva hrdayi vaso, manasi dhyani Sai vaso. Sairupadhara Raghavottamam bhakta kama vibhudha dhrumam Prabhum. Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga.

Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha. Gayatri Mantra Powerful Audio. Sada satsavarupam cidananda kandam jagatsambhavasthana samhara he tum Svabhaktecchaya manusam darsyamtam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Aksaya tyanche sadani Lakshmi vasakari dinarajani. Baba’s Aarti is sung in Marathi,the native language of the state of Maharashtra where in Shirdi is located and started by Sai devotees in Babas lifetime. Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah.

TOP Related  MACARIO BRUNO TRAVEN EPUB

Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta sai baba aarti in lyrics Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho, Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama. Dhava pava mazi ai. Raksisi sankata varuni Aisa yei ba Ya pari dhyana tuze Sai baba aarti in lyrics drsya kari nayanan ya Purnanandha sukhe hi kaya.

Sai Baba Aarti – Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi

Ruso javi rsi muni anagha siddha yogi ruso, Ruso hi grhadevata, ni kulagramadevi ruso. Sai Baba HD Wallpaper.

All the rights and Copyright are reserved to the owner and we only get it from public domain free. Ruso vimala kinnara amala yakinihi ruso, Ruso sasi khagadihi, gagani tarakahi ruso. Aarti is a form of worship sai baba aarti in lyrics which the devotee is able to express his devotion to the Lord.

Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada sevanaratah satatam ca bhaktya Sansara janya duritau dhavinir gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti. Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe.

Puso na anala mule, taruna vrddhahi na puso, Puso lyriics Guru dhakute, maje na thora sane puso. Trisula damaru-dhari Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari Aisa yei ba Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba Nagajata muguta sobhato matha. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti. Advanced player with theme support, powerful audio settings and waveform.

Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala Mukhi ghala preme khara grasa ata. End of Mantra of shirdi sai baba. Puso na sunabai tya maja na bhratrjaya puso Puso na priya soyare, priya sage na jnati puso. Try Google Arti with Chrome. Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave Bhavi Mohaniraja ha tari aata. Ruso mama priyambija mahavari pitahi ruso, Ruso mama priyangana, priyasutatmajahi ruso.

TOP Related  ARCANE CODEX KOMPENDIUM PDF

Ghalina lotangana vandina sai baba aarti in lyrics, Dolyanni pahina rupa tuze Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama. Ruso mrga khaga krmi, akila jivajantu ruso, Ruso vitapa sai baba aarti in lyrics acala apagabdhi ruso.

Shirdi Sai Parivaar

Bhavbambhodhi magnarditanam jananam, svapada-sritanam svabhaktipriyanam Samudharanartha kalau sambhavantam, namamisvaram sadgurum sainatham. Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali citsavarupi milali Kari rasakrida save Krsnanatha. Hare Sansruthivyatha Agadha Tava karani. Upasanadaivata Sainatha, stavair mayopasanina sai baba aarti in lyrics Ramenmano me tava padayugme, bhrngo, yathabje makarandalubdhah. Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam manovaggatitam munirdhyanagamyam Jagat-vyapakam nirmalam lyricx tvam, namamisvaram sadgurum sainatham.

Hanuman Chalisa is very powerful chant to reduce the effects sai baba aarti in lyrics Shani and health. Shirdi saibaba has blessed you. Hanuman Chalisa HD Audio. Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga. Aisa yei ba Tatpara tuzya ya he dhyani. Anantha si te kase re stavave Anantha tula te kase re namve Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Sai Baba Aarti | साई बाबा आरती | Hindi Download | PDF/Mp3

Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba. Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita.